Det krävs krafttag för ett mer företagsamt Västerås

Artikel publicerat i VLT papperstidning. 

I dagarna presenterade Svenskt näringsliv sin mätning om företagsamhet i Sverige. Det är mycket oroande att Västmanlands län. Med 9,6 procent ger det en sista plats av Sveriges alla län när det gäller företagsamhet. För Västerås är det ännu värre. Vi ligger under genomsnittet för länets alla kommuner. Det Alliansstyrda (tillsammans med Salas bästa) Sala står sig bäst i Västmanland även i år. Sala har också länets högsta företagsamhet bland kvinnor och bland de unga. Det är positiva besked för Salas framtid. I Skinnskatteberg ökar nyföretagssamheten till länets högsta ett gott betyg till Alliansen. 

Företagssamhet är viktigt för framtiden. Med en hög grad av företagsamhet ges Västerås möjlighet att vara födelsestaden för framtidens företag, precis som Västerås var för ICA och H&M. Att Västerås endast har 9,4 % företagsamma totalt sett, 5,6% av kvinnorna och endast 4,1 % av de unga är ett misslyckande som kräver åtgärder.

Tillsammans med näringslivets aktörer, organisationer som Ung Företgassamhet, Almi, Nyföretagarcentrum m.fl. krävs en samling för att ta fram åtgärder som ökar företagssamheten i Västerås.

Förslag som hindrar och försvårar företagssamhet måste omedelbart åtgärdas. Krav på att hemtjänstföretag ska ha anställda sjuksköterskor är ett exempel. Det försvårar och förhindrar för nya och befintliga företag, många drivna av kvinnor.

I förslaget till nytt näringslivsprogram för Västerås stad har Moderaterna fått in viktiga indikatorer som Ung företagssamhet men det räcker inte. Västerås måste kraftsamla bortom program och vackra ord och istället komma till handling för att öka företagsamheten i Västerås.

Elisabeth Unell , Oppositionsråd (M)

Anna Hård af Segerstad, Oppositionsråd (M)

Svar angående könsseparata badtider

Skriver tillsammans med mina partikollegor ett svar i VLT angående beslutet om att upphöra med könsseparerade badtider. 

Arbetet för jämställdhet och integration är en ständig kamp som förs i samhället. Därför är det ett direkt misslyckande om kvinnor inte känner sig trygga i att kunna besöka de kommunala baden under ordinarie öppettider.

När jämställdhet inte längre är normen och en kommun tar den enkla lösningen, istället för att ta tag i frågan, blir resultatet bland annat badtider dit endast kvinnor är välkomna. 

Läs artikeln i sin helhet här

Förslag för en bättre förskola

Den senaste tiden har vi besökt flera förskolor runt om i Västerås. Vi kan konstatera att situationen på många av stadens förskolor är ohållbar och något måste göras. Det handlar bland annat om att barngrupper blivit för stora, att förskolorna är underbemannade och att det finns för få förskoleplatser.

Personalen på stadens förskolor gör ett fantastiskt jobb, men de måste få bättre verktyg och förutsättningar. Nyligen presenterade Moderaterna därför sex förslag för en bättre förskola i Västerås. Läs hela förslaget här

Stopp för könsseparerade badtider

Idag har Nämnden för idrott- och friluftsliv beslutat att inte längre tillåta offentlig finansierad könsseparerade badtider av kulturella skäl. Det var i samband med ett yttrande över en motion om könsseparerade badtider i kommunens verksamheter som nu ska vidare till kommunfullmäktige. Moderaterna och liberalerna skrev ett gemensamt yttrande över motionen som också bifölls av en majoritet i nämnden. Fortsätt läsa ”Stopp för könsseparerade badtider”

En epok går i graven

En epok går i graven. Året var 1994. Partiledare Carl Bildt, moderaternas informationschef Per Heister och MUF ordförande i Västmanland Niklas Claesson såg till att införa BBS Moderat. Det var där man hängde. Efter talarkvällar fortsatte diskussionerna på BBSen. SVT, Nubbs (Folkpartiet) och SAPnet (socialdemokraterna) följde. Där hängde också debattvilliga unga MUFare som jag. De andra bbserna lade efter några år ned. I takt med att Facebook kom in i svenskarnas vardag minskade aktiviteten i Moderaternas First Class. Systemet uppdateras inte längre. Nu är det balans annat därför dags även för oss, för under våren stängs Moderaternas First Class ned. Därmed får du gärna skicka beundrarbrev, frågor eller inbjudningar till min nya adress. Exchange är tydligen det nya svarta.

Begäran om kommunal borgen

Så heter ett ärende till kvällens kommunfullmäktige. Det handlar om kommunalförbundet Vafab som vill ha en utöka låneram och få kommunal borgen. Det är förbundets alla medlemmar som ska vara borgenärer. 

Vi moderater har ställt flera frågor om vilka av investeringarna som måste ske enligt lag och vilken prioritering som gjorts. Vi får tillbaka ett papper som redovisar vikten av alla investeringar inklusive ny skyltar på alla återbruk och gemensamt låssystem. Det är inget jag har hört någon klaga på. Snarare öppettider, konstruktion eller möjlighet till insamling. Att ta med många små poster är inte att göra prioritering. Det finns utöver detta förvarningar om ytterligare investeringar på många miljoner. Samtidigt vill de ha utökad borgen. Det är inte ansvarsfullt (utom den del av borgen som rör deponi är lagstadgat så det inte så mycket att orda om).

Vi har genom att ställa frågor om pensionshanteringen lyckats få utrett att handlingen inte stämmer. På sittande KF möte får vi uppgift om att det totala borgensbehovet minskat med 25 mkr och Västerås andel sjönk i storleksordningen 11 miljoner kronor. Därför ställde jag frågan om ärendet kan anses vara berett. Det tyckte S-styret.

Skinnskattebergs kommun har sagt nej till hela förlaget något som inte framkommit tidigare. Det är anmärkningsvärt att man går vidare med ärendet när besluten förutsätter att alla medlemmar är med. 

Västerås framtida välfärd

Vid senaste kommunstyrelsen avslog s-styret vårt nämndinitiativ att lämna remissvar på SOU 2016:78. Genomförs förslaget som välfärdsutredningen kommit fram till så kan det få stora konsekvenser för Västerås stads service och alla välfärdstjänster till västeråsarna. Förslaget gäller förändringar i regelverken för verksamhet inom förskola, skola, hem för vård och boende (HVB), äldreomsorg och hälso- och sjukvård samt all verksamhet som bedrivs av privata aktörer inom socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Varenda västeråsare kommer på något sätt att påverkas av förslaget om det genomförs antingen som medarbetare, elev, om du är i behov av personlig assistans, äldre i behov av omsorg, sjukvård eller som anhörig till någon av de nämnda.

Ilmar Reepalus förslag kan dessutom komma att påverka företag i andra sektorer, företag som säljer varor och tjänster till kommunen till exempel bemanningsföretag, byggföretag och konsulttjänster av olika slag.

Även många ekonomiska föreningar, ideella organisationer och stiftelser kommer att påverkas. Flera organisationer har ingångna avtal som hjälper många av de mest utsatt i Västerås tex stadsmissionen och Frälsningsarmen. Västerås stads Lokal överenskommelse (LÖK) och civilsamhället kan också påverkas.

Vi moderater lade därför fram ett nytt nämndinitiativ. Inför budget 2018 med utblick till 2020 som snart ska påbörjas behöver därför konsekvenserna med förslaget utredas och tas med i budgeten. Oavsett om verksamheten drivs som aktiebolag, stiftelse eller ideell förening. Reepalus förslag påverkar de olika utförarnas möjlighet att bedriva verksamhet.

 

Vi kan dessutom konstatera att (S)-styret i Västerås inte vill försöka stoppa förslaget utan väljer att luta sig tillbaka och ta konsekvenserna av vad utredningen föreslår. Denna brist på handlingskraft får konsekvenser och vi moderater förutsätter att (S)-styret i alla fall är beredda att ta fram de ekonomiska konsekvenserna av förslaget eftersom man inte är beredd att försöka stoppa det.