Öka serveringstiderna i Västerås

I en tid före corona lämnade jag med några partikollegor en motion om att öka serveringstiderna i Västerås. Dels för att ge möjlighet att sälja alkohol till kl 05.00, dels att kunna servera ett glas innan klockan 11.00. Det första skulle kunna göra Västerås till en roligare nattklubbsstad. Det senare skulle möjliggöra att hotell kan servera ett glas champagne till brunchen. Något som många utländska turister önskar. Motionen ansågs inte föranleda någon ytterligare åtgärd då berörd nämnd efter inlämnandet har tagit beslut om att göra ett försök som påbörjades i september och pågår i två år. Med tanke på corona så lär få eller ingen nattklubb ansöka om att ha öppet till 05.00 så länge viruset härjar. Den andra delen om att servera på morgonen tyckte de inte var möjlig men avslog heller inte förslaget.

Annons

Gör det enklare för företagare – inför Rättviksmodellen i Västerås

Taxor för tillstånd bör vara enkelt att förstå. Inte krångligt och oförståeligt.

Min partikollega Elisabeth har skrivit en motion om att införa Rättviksmodellen i Västerås, det är ett system där företag får betala för den tillsyn de har fått på den verksamhet de bedriver. Flera kommuner har genomfört Rättviksmodellen, då borde det vara fullt möjligt att genomföra det även i Västerås.

Tillsynsavgifter upplevs ofta som orättvisa, svåra att förstå speciellt när de betalar för något som inte alltid genomförs. Genom att betala för efter genomförd tillsyn blir det tydligt vad företagare betalar för.
Näringslivets regelnämnd gör årligen jämförelser mellan kommuner och tre av deras tillståndsavgifter. Västerås har Sveriges näst dyraste taxa för serveringstillstånd. På frågan om när debitering sker; före, den del före och en del efter, i efterhand så svarar Västerås annat. Tillsyn för livsmedel betalas i förhand.

Vill kommunen göra det tydligare för företagare vad de betalar och varför de betalar avgifter så går det. Den viljan tycks inte riktigt vara majoritetens vilja, de vill vänta på en eventuell ändring av lagstiftningen 2024. Det är lång tid att vänta för besked på förändring. Därför yrkade jag bifall till motionen.

Äldre och anhörigas situation under corona

Det var rubriken på den interpellation som jag ställde till äldrenämndens ordförande i Västerås. Många anhöriga känner oro om Corona. Vågar vi låta hemtjänsten komma in i hemmet? Vågar vi låta anhörig flytta in på boende? Hur har anhörig det på äldreboendet? Finns Corona där? Totalt ställde jag sju frågor i interpellationen om bland annat vilka åtgärder har vidtagits, vilka kontakter har tagits med Regionen och hur ser förberedelser inför en andra våg? Några ytterligare gavs i debatten bland annat om har individuell bedömning gjorts? Har äldre fått sjukhusvård som de borde fått i normalfallet?

Tack till alla anställda inom äldreomsorgen och regionen som arbetat under coronapandemin. Ni gör en stor insats. Vi kan alla tillsammans hjälpa till i denna situation gm att håll i, håll ut och håll avstånd.

För den som vill se debatten i efterhand går det att göra via Västerås stads hemsida. [om länken inte fungerar så är det KF 15 oktober 2020, ärende 15 Interpellation till äldrenämndens ordförande]

Återremiss om flygplatsen

I juni hade kommunfullmäktiges möte där beslut om flygplatsen i Västerås framtid skulle tas. Vi moderater tycker att det är ett förhastat förslag där det saknas konsekvensanalys och svar på många frågor. Moderaterna valde därför att yrka återremiss för att västeråsarna och vi ska få svar på 15 utredningar eller analyser.

Nedan följer punkter som vi tycker behöver utredas.

1 Utred konsekvenserna av vad en avveckling av ”instrumentflygplatsverksamheten och all annan verksamhet som bedrivs inom bolaget” får för västeråsaren, västmanlänningen och på nationellt plan. Inhämta yttranden från bland andra Länsstyrelsen, Region Västmanland, Trafikverket, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Svenskt ambulansflyg och Försvarsmakten och att deras svar ska bifogas ärendet.

2 Alla tillstånd och certifieringar för att bedriva instrumentell flygplatsverksamhet är knutna till Nya Västerås Flygplats AB. Utred vilka konsekvenser och kostnader en avveckling av Nya Västerås Flygplats AB får om den instrumentella flygplatsen behöver startas upp igen för flygtransporter och ur beredskapssynpunkt i framtiden.

3 Utred möjligheten till avyttring och/eller medfinansiering i stället för avveckling av Nya Västerås Flygplats AB. En formell fråga ska ställas till Region Västmanland om medfinansiering och/eller delägarskap i linje med den beslutade Handlingsplanen för 2017–23 som antogs av kommunstyrelsen den 17 maj 2017 och regionens skriftliga svar ska bifogas ärendet.

4 Presentera en fullständig konsekvensbeskrivning av vad en avveckling av bolaget Nya Västerås Flygplats AB får för effekter för Strategiska Fastigheter AB och dess dotterbolag Västerås Flygfastigheter AB och för den näringslivsverksamhet och beredskapsverksamhet som berörs. Konsekvensbeskrivningen ska omfatta alla avtal som finns tecknade med alla aktörer och företag i bägge bolagen som har koppling till dagens instrumentella flygplats.

5 Utred vilken betydelse en nedläggning av Nya Västerås Flygplats AB får då flygplatsen i dag klassas som riksintresse och skyddsobjekt.

6 Ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som belyser saneringskostnader för möjlig alternativ användning av marken.

7 Ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som belyser vilka miljökonsekvenser och utsläppsökningar som en nedläggning av Nya Västerås Flygplats AB får när den inte längre kan vara alternativflygplats till bland annat ambulansflyget och det flyg som trafikerar Arlanda, Bromma och andra närliggande flygplatser.

8 Komplettera med en riskanalys ur beredskapssynpunkt för sjuk- och organtransporter via flyg och helikopter, skogsbrandsspaning och skogsbrandsbekämpning, polisflyg, tillgången till utbildade piloter och vid tider av kris eller krig om Nya Västerås Flygplats AB avvecklas.

9 Utred konsekvenserna för den kommunala flygteknikerutbildningen om Nya Västerås Flygplats AB avvecklas.

10 Utred vilka faktiska investeringsbehov som finns i fastigheter och landningsbanan med olika scenarier i närtid och på längre sikt.

11 Utred kostnaderna för avvecklingen av infrastrukturen och möjlig alternativanvändning och en plan för vad flygplatsområdet ska användas till om Nya Västerås Flygplats AB avvecklas.

12 Avvakta beslut om avveckling av Nya Västerås Flygplats AB tills den statliga utredningen om beredskapsflygplatser presenterats.

13 Utred förutsättningarna och konsekvenserna för Västerås forskning och näringsliv om Västerås Stad tillsammans med Region Västmanland och Länsstyrelsen går in i forskningsprojektet 5G i byggnad för att utveckla om framtidens obemannade flygplatser och den möjlighet till ny utsläppsneutral teknik inom hälsorobotik, drönarlösningar och automation som 5G-nätet ger möjlighet till.

14 Utred effekterna för Nya Västerås Flygplats AB och Västerås Flygfastigheter AB om forskningsprojektet 5G i byggnad med Västerås flygplats som forskningscenter och utvecklingsnod för klimatsmart flyg blir möjlig.

Det första elflygplanet i reguljär trafik med 19 passagerare som kan flyga en sträcka om 40 mil kommer vara i drift 2025. Flera forskningsinstitut och företag tillsammans med regionala flygplatser i Sverige och Norden, bland andra Skellefteå, Östersund/Röros, Mora, Fyrstad och Säve är eller vill bli en del av utvecklingen av elflyg inklusive laddinfrastruktur och batteriladdning.

15 Utred vilka effekter en avveckling av Nya Västerås Flygplats AB får för Västerås och regionens näringsliv att dra nytta av de nya möjligheter som elflygen kommer innebära.

Genom att få svar på ovanstående frågor kommer kommunfullmäktige och västeråsarna få en klarare bild av vad en avveckling av flygplatsen kan innebära för dem, arbets- och utbildningsmöjligheter, konsekvenser för företag och Västerås framtida utveckling.

7 bra träningsappar

I dessa virustider kan det kännas skönt att inte gå till gymmet. Träning hemma och ute lockar mer. Skriver om några appar jag använt.

Runkeeper

Första löparappen för de flesta. Kan ta tid på löprundan utan att ha löparklocka och får då även distans och hastighet. Träningsprogram finns. Enkel att använda och gratis. Tidigare trogen följeslagare men som jag övergivet för jag ville få mer statistik.

Strava

För de som vill ha lite mer och kunna följa vänners aktiviteter. Kan här över tid jämföra segment (delsträckor) på träningen. Med betalversion kommer träningsanalyser. Här får även cyklister, simmare egna standardflikar. Alla pass från alla idrotter går att lägga in. Så väl vecko- som årsmål kan anges och framsteg går att följa.

Denna app kan synkas med träningsklockor vilket gör registreringen smidig och snabbt.

Här finns funktion som visar hur tiden skulle kunna varit om sträckan du just sprungit vore plan.

Garmin

Lätt att använda och synkas med klocka. Användaren får rolig statistik som hur hens träningstider är i jämförelse med andra svenskar, ålder och kön. VO2 Max beräkning och framsteg samt vad för tid hen skulle kunna göra på distanser 5 km, 10 km, 21,1 km och maraton.

Suunto

Inte lika populistisk som Garmin. Utan mer hur kändes det för dig i jämförelsevis dina tidigare pass? Kan lägga till vänner och tävla mot dem. Här summeras träningstimmar för dag, vecka, månad och år. Kartfunktion med heatmap. Den har många gånger tipsat mig om bra löpsträckor när jag är på resande fot. Via hemsidan går det att ladda hem lämpliga sträckor till telefonen så man enkelt hittar. Även i appen kan man skapa en runda men då går den inte att föra över till klockan.

FMTK

Blivande soldater får träningsprogram för att komma i form till GMUn. Tester för var hen har för utgångsläge och gjorda framsteg finns. Har blivit populär då det är många klassiska övningar. Men är också orsaken till att jag tröttnar snabbt på appen.

NTC – Nike training club

Träningsrapp med tre nivåer, nybörjare, intermediate och advanced. Många träningsprogram från sju minuter till över timmen. Träningsprogram utan kostnad, kan väljas med eller utan löpning. Filmer som instruerar övningarna. Ibland rätt avancerade övningar och riktigt tuffa övningar. Byter pass och periodvis en och annan känd atlet som visar passen.

Centr

Chris Hemsworth och hans team har skapat en app jag gillade skarpt. Den är dyr men går att prova i sju dagar avgiftsfritt. Men som ofta får du vad du betalar för. Här är det utmanande övningar, nya övningar som ger effekt. Till det finns även kostschema beroende på vad du vill uppnå. Trevliga och lättlagade recept där allergier och kostval kan göras. Ett av recepten ändrade mina frukostvanor.

Tänk efter före

Inom sjukvården finns begreppet den gyllene timmen, som innebär att en person som råkat ut för ett trauma har större chans att överleva om den får vård inom en timme. Ett trauma kan till exempel vara hjärtstillestånd, stroke eller skador efter en fordonsolycka.

Vid organtransplantation bör organet vara på plats hos mottagaren inom 4–24 timmar beroende på organ. Det kräver god logistik och snabb transport då organtransplantationer sker vid fyra sjukhus i Sverige. Varje år görs omkring 50 organtransporter via Västerås flygplats.

Det finns olika transportsätt som kompletterar varandra. Ambulanser är bra vid tillbud i det egna upptagningsområdet. Region Västmanland har 16 ambulanser dagtid och 11 på natten. Responstiden är 20 minuter enligt SKR:s rapport (2016, Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden).

Helikopter är bra att använda från otillgänglig olycksplats till sjukhus men till mycket hög kostnad, som jämförelse Region Värmland betalade 2019 över 83 000 kronor per flugen helikoptertimme. Region Västmanland har ingen egen helikopter, vid behov skickas en förfrågan om någon annan part har någon ledig.

Flygplan är mer ekonomiskt än helikopter oavsett distans och för vägambulans på sträckor 25 mil eller längre. Flygplan klarar dessutom längre transporter, svårare väder, går snabbare och kan ta fler liggande patienter än helikopter men behöver en flygplats för att kunna starta och landa (enligt faktaunderlag Nationell flygambulans 2019).

Det är vanligt att patienter transporteras från ett sjukhus, i den region den skadats eller blivit sjuk, till ett sjukhus i hemregionen eller för att avlasta ett sjukhus till ett annat. En region som är kostnadsmedveten kan låta en patient få flera flygningar; exempelvis patient A får två flygningar, en för att mellanlanda och hämta upp patient B innan de kommer till destinationen. I dessa fall samt när patient från sjukhus utomlands ska till Sverige används ofta flygplan.

Det är här Västerås flygplats kommer in. Genom att använda Västerås flygplats förkortas restider för patienter och organdonationer samt sparar pengar för regioner då de tankar på flygplatsen så att de snabbare kan vara beredda för nytt uppdrag.

Om Västerås flygplats läggs ned kommer det att få effekter för västmanlänningar men även för skadade och patienter i andra regioner. Tror du som läsare att det kommer att behövas fler vägambulanser för att transportera patienter till andra sjukhus? Tror du att det leder till att fler patienter kommer att få längre transporttider eller få vänta längre på att en ambulans ska komma? Tror du det kommer leda till fler eller färre organdonationer?

Har kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) fört samtal med regionen om konsekvenser för patienter och ekonomiska följder för Region Västmanland vid en nedläggning av Västerås flygplats?

Anna Hård af Segerstad,

oppositionsråd (M)

Vill du ha folkomröstning om flygplatsen?

En västeråsare har startat en namninsamling för att få till en folkomröstning om flygplatsen i Västerås. Det behövs 12 000 västeråsare som skriver under för att det ska bli verklighet. Bifogar även lista för en person samt för flera underskrifter. Skriv ut, följ instruktion och skriv under. Har du ingen skrivare? Besök tex restaurang Officiersmässen i Västerås så finns listor där.

Flygplatsen nedläggningshotad igen

I förra veckan gick S, mp och l ut med att de vill lägga ned flygplatsen. Att de två senare vill göra det är ingen nyhet men att socialdemokraterna svänger från valet och till nu är noterbart och beklagligt. De tre partierna körde över sin samarbetspartner centerpartiet. Vilket är anmärkningsvärt och än mer att det inte fått några konsekvenser.

För många år sedan skapades Facebook gruppen Västerås flygplats vänner, det är en gruppspel nu har över 4000 medlemmar. Det ger kraft och det syns på insändarsidorna. Vill du också behålla flygplatsen ? Gå gärna med i gruppen.

Jag har så klart skrivit flera artiklar den senaste handlar om vilken av regional flygplatser och en viss oro över hur kompetensförsörjningen av piloter ska fortsätta om flygplatsen skulle läggas ned.

Debatt om Kristiansborgsbadet

Inför förra sommaren förberedde nämnden för idrott, fritid och förebyggande en avveckling av Kristiansborgsbadet. Personal sade upp och kostnaden blev till slut 3,7 miljoner koronor.

När väl badet var stängt visade det sig att den tilltänkta köparen hopat av för att detaljplaner inte var framtagna och i närheten att bli antagen. Då fick fastighetsnämnden driftskostnad i storleksordningen 600 000 kr per månad. Detta var under hösten.

Samtidighet fick jag veta att byggnadsnämnden medvetet inte tagit fram detaljplaner som behövs för byggnation. Då valde jag att lämna in en interpellation som fick ett svar ikväll.

Efter inlämnandet fick den nuvarande hyresvärden till slut till en möjlighet att på kort sikt hålla Kristiansborgsbadet öppet för vuxna västeråsare att simma och på så sätt minskade kostnader för fastighetsnämnden. Nu har det gått så långt att få svar att oppositionens instrument tappat sin funktion.

På senaste byggnadnämndmötet antogs en detaljplan för en av de två detaljplanerna som behövs för att en privat aktör ska kunna driva badet vidare. Vi moderater kommer att fortsätta följa frågan om detaljplan, bygglov och västeråsarnas möjlighet att använda badet.