Återremiss om flygplatsen

I juni hade kommunfullmäktiges möte där beslut om flygplatsen i Västerås framtid skulle tas. Vi moderater tycker att det är ett förhastat förslag där det saknas konsekvensanalys och svar på många frågor. Moderaterna valde därför att yrka återremiss för att västeråsarna och vi ska få svar på 15 utredningar eller analyser.

Nedan följer punkter som vi tycker behöver utredas.

1 Utred konsekvenserna av vad en avveckling av ”instrumentflygplatsverksamheten och all annan verksamhet som bedrivs inom bolaget” får för västeråsaren, västmanlänningen och på nationellt plan. Inhämta yttranden från bland andra Länsstyrelsen, Region Västmanland, Trafikverket, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Svenskt ambulansflyg och Försvarsmakten och att deras svar ska bifogas ärendet.

2 Alla tillstånd och certifieringar för att bedriva instrumentell flygplatsverksamhet är knutna till Nya Västerås Flygplats AB. Utred vilka konsekvenser och kostnader en avveckling av Nya Västerås Flygplats AB får om den instrumentella flygplatsen behöver startas upp igen för flygtransporter och ur beredskapssynpunkt i framtiden.

3 Utred möjligheten till avyttring och/eller medfinansiering i stället för avveckling av Nya Västerås Flygplats AB. En formell fråga ska ställas till Region Västmanland om medfinansiering och/eller delägarskap i linje med den beslutade Handlingsplanen för 2017–23 som antogs av kommunstyrelsen den 17 maj 2017 och regionens skriftliga svar ska bifogas ärendet.

4 Presentera en fullständig konsekvensbeskrivning av vad en avveckling av bolaget Nya Västerås Flygplats AB får för effekter för Strategiska Fastigheter AB och dess dotterbolag Västerås Flygfastigheter AB och för den näringslivsverksamhet och beredskapsverksamhet som berörs. Konsekvensbeskrivningen ska omfatta alla avtal som finns tecknade med alla aktörer och företag i bägge bolagen som har koppling till dagens instrumentella flygplats.

5 Utred vilken betydelse en nedläggning av Nya Västerås Flygplats AB får då flygplatsen i dag klassas som riksintresse och skyddsobjekt.

6 Ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som belyser saneringskostnader för möjlig alternativ användning av marken.

7 Ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som belyser vilka miljökonsekvenser och utsläppsökningar som en nedläggning av Nya Västerås Flygplats AB får när den inte längre kan vara alternativflygplats till bland annat ambulansflyget och det flyg som trafikerar Arlanda, Bromma och andra närliggande flygplatser.

8 Komplettera med en riskanalys ur beredskapssynpunkt för sjuk- och organtransporter via flyg och helikopter, skogsbrandsspaning och skogsbrandsbekämpning, polisflyg, tillgången till utbildade piloter och vid tider av kris eller krig om Nya Västerås Flygplats AB avvecklas.

9 Utred konsekvenserna för den kommunala flygteknikerutbildningen om Nya Västerås Flygplats AB avvecklas.

10 Utred vilka faktiska investeringsbehov som finns i fastigheter och landningsbanan med olika scenarier i närtid och på längre sikt.

11 Utred kostnaderna för avvecklingen av infrastrukturen och möjlig alternativanvändning och en plan för vad flygplatsområdet ska användas till om Nya Västerås Flygplats AB avvecklas.

12 Avvakta beslut om avveckling av Nya Västerås Flygplats AB tills den statliga utredningen om beredskapsflygplatser presenterats.

13 Utred förutsättningarna och konsekvenserna för Västerås forskning och näringsliv om Västerås Stad tillsammans med Region Västmanland och Länsstyrelsen går in i forskningsprojektet 5G i byggnad för att utveckla om framtidens obemannade flygplatser och den möjlighet till ny utsläppsneutral teknik inom hälsorobotik, drönarlösningar och automation som 5G-nätet ger möjlighet till.

14 Utred effekterna för Nya Västerås Flygplats AB och Västerås Flygfastigheter AB om forskningsprojektet 5G i byggnad med Västerås flygplats som forskningscenter och utvecklingsnod för klimatsmart flyg blir möjlig.

Det första elflygplanet i reguljär trafik med 19 passagerare som kan flyga en sträcka om 40 mil kommer vara i drift 2025. Flera forskningsinstitut och företag tillsammans med regionala flygplatser i Sverige och Norden, bland andra Skellefteå, Östersund/Röros, Mora, Fyrstad och Säve är eller vill bli en del av utvecklingen av elflyg inklusive laddinfrastruktur och batteriladdning.

15 Utred vilka effekter en avveckling av Nya Västerås Flygplats AB får för Västerås och regionens näringsliv att dra nytta av de nya möjligheter som elflygen kommer innebära.

Genom att få svar på ovanstående frågor kommer kommunfullmäktige och västeråsarna få en klarare bild av vad en avveckling av flygplatsen kan innebära för dem, arbets- och utbildningsmöjligheter, konsekvenser för företag och Västerås framtida utveckling.

Annons
%d bloggare gillar detta: